Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse

DATASKUP 26. OKTOBER 2024

2024/10/26 09:30:00
Countdown placeholder
Nedtelling

Statutter for Data-SKUP-prisen

§ 1. Formål

A) Data-SKUP-prisen skal fremme undersøkende journalistikk som benytter datatekniske metoder og/eller digitale fortellerteknikker ved å løfte frem og hedre kvalifiserte prosjekter.

B) Data-SKUP-prisen skal stimulere til bruk av datatekniske metoder i journalistikken og bidra til at kunnskap om dem deles i norsk presse ved premiering av de beste bidragene og offentliggjøring av alle innsendte metoderapporter.

§ 2. Data-SKUP-prisen

Data-SKUP-prisen deles ut i forbindelse med Data-SKUP-konferansen eller et annet arrangement i regi av Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse (SKUP) til:

A) Fremragende, selvstendig undersøkende journalistisk arbeid hvor journalisten / redaksjonens funn i særlig grad er drevet frem ved hjelp av en eller flere dataverktøy og/eller datatekniske metoder

B) Fremragende prosjekter hvor det er benyttet digitale presentasjonsgrep som har tilgjengeliggjort og løftet journalistikken for publikum

§ 3. Data-SKUP-prisens kategorier

Utdeling av Data-SKUP-prisen og eventuelle diplom(er) er delt i kategorier for stor og liten redaksjon:

A) Stor: Journalister / medarbeidere i en norsk redaksjon med mer enn 50 medarbeidere

B) Liten: Journalister / medarbeidere i en norsk redaksjon med færre enn 50 medarbeidere

Prisbeløpet deles likt mellom det beste prosjektet for stor og liten redaksjon.

§ 4. Deltakelse og innsending

A) Prisen er åpen for alle journalistiske arbeider som er publisert for et norsk publikum og som har ivaretatt medienes etiske regelverk.

B) Innsendte arbeider skal bestå av det publiserte materialet og en metoderapport i henhold til mal og retningslinjer på SKUPs hjemmesider. Rapporter som overstiger 10 sider, vil ikke bli vurdert.

C) Innsendte arbeider må være publisert innenfor gjeldende tidsrammer fastsatt av SKUP. Et prosjekt som strekker seg over utover rammene kan vurderes i sin helhet dersom arbeidets første sak er publisert innenfor fristens utgangspunkt.

D) SKUPs sekreteriat bekjentgjør bredt og senest tre måneder før utdeling all relevant informasjon om prisen.

§ 5. Jury

A) Prisen deles ut av en jury som velges av SKUP-styret. Juryens sammensetning skal bestå av personer med kompetanse på journalistisk metode ved hjelp av dataverktøy og digital formidling.

B) Juryens medlemmer kan ikke ha andre verv i Skup. Medlemmene kan rekrutteres fra andre nordiske land.

§ 6. Offentliggjøring

A) Alle innsendte metoderapporter skal offentliggjøres på SKUPs nettsider etter juryering. Metoderapporten må holde normal presseetisk standard og være godkjent av ansvarlig redaktør før innsending.

B) Rapportene vil også, innenfor rammene opphavsretten gir, kunne bli publisert i artikkelsamlinger, tidsskrifter, forskningsrapporter o.l.

Statuttene ble sist endret på SKUPs årsmøte 2022.