Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse

SKUP STARTER OM

2021/04/15 10:00:00
Countdown placeholder
test

Handlingsplan 2015 - 2017

 Handlingsplan 2015 - 2017

Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse
Handlingsplan 2015-2017

Visjon og målsetting

Stiftelsens formål er å inspirere til undersøkende journalistikk. Ifølge SKUPs vedtekter skal det gjøres ved å:
- «Sørge for at det minst en gang i året holdes et landsomfattende seminar om undersøkende journalistikk»
- «Ved å sørge for et godt nettsted for dokumentasjon og debatt om undersøkende journalistikk»
- «Ved å sørge for at det beste undersøkende journalist-prosjektet hvert år blir premiert»
- Ved å fremme samarbeid mellom journalister i Norge og internasjonalt»

Visjonen er at SKUP skal være den ledende aktøren i arbeidet med å fremme utviklingen av undersøkende journalistikk og være aktiv i den journalistikkfaglige debatten i Norge under hele programperioden.

Arbeid som styret igangsetter skal være rotfestet i handlingsplanen og stiftelsens vedtekter og til en hver tid vurderes opp mot de økonomiske rammevilkårene.

Handlingsplanen er et styringsdokument, og det er årsmøtet som rettleder styret med tanke på de overordnede prioriteringene.

SKUP er glade for å videreføre det nære og gode samarbeidet med Fritt Ord, Institutt for Journalistikk, Internasjonal Reporter, Norsk Journalistlag, Norsk Redaktørforening og Fagpressen.

SKUP skal opprettholdes som stiftelse og hovedoppgaven er fortsatt den årlige SKUP-konferansen. I tillegg skal styre arbeidet for å bringe SKUPs visjoner ut til landets journalister også utenfor selve konferansehelgen. Det skal blant annet skje gjennom deltakelse i lokale debatter og seminarer.

SKUP-prisen

SKUP skal fortsette å dele ut SKUP-prisen, samt å arbeide for å opprettholde prisens posisjon som den gjeveste journalistprisen for kritisk og undersøkende journalistikk i Norge. Det er et mål at de innsendte bidrag samlet representerer hele presse-Norge, både av hensyn til størrelse, plattformer, ressurser og geografi.

 SKUP-konferansen

SKUP-konferansen vil også i kommende programperiode være den viktigste møteplassen for fagdebatt, erfaringsutveksling og kursing for norske journalister.
Konferansen skal opprettholde statusen som en av de ledende arenaer for etter- og videreutdanning, både for journalister og redaksjonelle ledere.

Programmet skal speile aktuelle problemstillinger i mediebildet, og ha relevante seminar både for lokalpresse, fagpresse og rikspresse. SKUP skal bevisst rekruttere foredragsholdere fra mindre redaksjoner og distriktene. Konferansen skal som tidligere evalueres grundig hvert år.

SKUP ønsker å opprettholde det gode samarbeidet med Institutt for Journalistikk i forbindelse med konferanseavviklingen.

 Siste SKUP

SKUP skal opprettholde konferansemagasinet «Siste SKUP». Det er et uttalt mål at medlemmene i redaksjonen skal rekrutteres fra journalistutdanningene i hele landet, for å sikre nye ildsjeler til SKUP-familien. I dette ligger også at et er behov for en årlig utskifting av minimum to redaksjonsmedlemmer. Redaksjonen deltar på SKUP-konferansen og har hovedansvar for å oppdatere nettstedet under konferansen.

SKUP og IJ sin graveskole

Graveskolen i forkant av konferansen har i mange år gitt et variert og konkret tilbud om innføring i journalistisk arbeidsmetode. I 2013 ble antallet kursdager redusert og kursets innhold endret. SKUP vil, i samarbeid med Institutt for Journalistikk, løpende evaluere og utvikle Graveskolen.

Data-SKUP
Data-SKUP er det ferskeste arrangementet i SKUPs portefølje. Konferansen ble første gang arrangert høsten 2014, i samarbeid med Institutt for Journalistikk og NONA. Konferansen fokuserer utelukkende på kursing i datastøttet journalistikk og skal gi deltakerne nyttige verktøy og digital kompetanse.

Metoderapporter

SKUP fikk høsten 2012 gjennomført prosjektet med publisering av det komplette arkivet av metoderapporter. SKUPs nettsider inneholder etter dette, trolig, verdens største samling av metoderapporter. Prosjektet ble gjennomført med økonomisk støtte fra Fritt Ord.

Metoderapportene benyttes både i det daglige arbeidet av journalister og til undervisnings- og forskningsformål. Arkivet, med rapporter i den originale form de ble vurdert av juryen, er av betydelig historisk verdi.

Styret vil arbeide videre med å videreutvikle arkivet og gjøre det mest mulig brukervennlig.

SKUP og Tore Sandbergs graveteam

Styret besluttet å legge SKUP og Tore Sandbergs graveteam på is i 2014. Etter at ordningen ble innført i 2012 har de fleste mediekonsern innført interne stipendordninger for undersøkende prosjekter. Dette har medført at konsernene ikke lenger ønsker å finansiere graveteamet. For å kunne gjenoppta prosjektet er SKUP avhengig av en langsiktig og sikker finansiering.

STUP
SKUP har siden 2014 arrangert kursreiser til datakonferansen NICAR i USA. Kursene er finansiert av Studiepermisjonsordningen. SKUP ønsker å fortsette kursreisene og vil løpende vurdere andre kurstilbud i samarbeid med STUP.

  • Øvrige arrangement
    SKUP-styret vil kontinuerlig vurdere behovet og muligheten for å gjennomføre journalistfaglige kurs og samlinger alene eller i samarbeid med øvrige aktører i pressen.

Journalistfaglig debatt

Medlemmene i SKUP-styret skal delta i debatter og seminarer knyttet til den journalistfaglige debatten. Det er ønskelig med et samarbeid med journalistutdanningene, NJs lokallag og mediebedriftene lokalt.
Regionale konferanser

SKUP-styret skal i programperioden videreføre dialogen med de regionale journalistkonferansene og i størst mulig grad være representert på samtlige konferanser.
Skup.no

SKUPs nettsted ble oppgradert høsten 2014. SKUPs nettsted skal gjennom hele året oppdateres med innhold knyttet til SKUPs virksomhetsområde og stiftelsens aktivitet.
Internasjonalt samarbeid

Det er et mål at SKUP skal beholde sin posisjon som drivkraft i samarbeidet mellom journalister i det globale gravenettverket GIJN. SKUP bør ha som ambisjon å ha et styremedlem i organisasjonen.

SKUP er arrangør av Global Investigative Journalism Conference i 2015. Konferansen arrangeres på Lillehammer fra 8. til 11. oktober 2015. Styret har nedsatt en egen arrangementskomité som har ansvaret for å planlegge og gjennomføre konferansen.

SKUP-styret vil opprettholde nettverkssamarbeidet i Norden. Stiftelsen vil sende representanter til Gräv i Sverige og FUJ i Danmark, forutsatt at økonomien tillater det. Styret bør også være representert dersom den islandske organisasjonen arrangerer konferanse i programperioden.

SKUP skal fortsatt støtte opp om og informere om det europeiske fondet for gravejournalistikk. Styreleder Jan Gunnar Furuly sitter som SKUPs representant i EFIJ.

SKUP vil søke å delta på internasjonale konferanser, dersom økonomien tillater det.

Organisasjon

Dugnadsinnsats er fundamentet i SKUPs arbeid. Både i rådet og styret, men også i planlegging og gjennomføring av alt arbeid som skjer i SKUPs regi.

Det skal holdes årsmøte hvert år, der det velges styre, råd, valgkomité og kontrollkomité.

SKUP-styret

Styret under ledelse av styreleder skal lede stiftelsens arbeid mellom årsmøtene.

Styret skal speile hele presse-Norge, og begge kjønn skal være representert med minst 40 prosent.

Antallet styremøter skal holdes så lavt som mulig. Det skal i større grad benyttes heldagsmøter og helgesamling for å få mest mulig tid til programarbeid.

Det er et uttalt mål for perioden at oppmøteprosenten på styremøtene ligger på 80 prosent.

SKUPs råd

SKUPs råd skal være et rådgivende organ for styret på oppfordring fra styret. Rådet skal også fungere som ambassadører for stiftelsen.

 SKUP-sekretariatet

SKUP-sekretariatet skal tilrettelegge for driften av stiftelsen og ha nødvendige ressurser. Sekretariatet fyller svært viktige oppgaver med forberedende arbeid for styre, oppsummering, saksutredning, koordinering av styrets arbeid og regnskapsføring. Sekretariatslederen skal utrede og arbeide for å øke stiftelsens frie inntekter.

Valgkomiteen

Valgkomiteens oppgave er å rekruttere nye styremedlemmer og tydelig informere disse og arbeidsgiverne om hva vervet innebærer av arbeidstid og økonomi. Valgkomiteens informasjonsskriv til nye styremedlemmer og dennes arbeidsgiver skal benyttes ved rekruttering til styret.
Kontrollkomiteen

Kontrollkomiteens oppgave er å drive etterkontroll av styrets vedtak. Komiteen skal avlevere en egen rapport til årsmøtet om styrets arbeid sett i forhold til SKUPs vedtekter og statutter generelt, og forvaltningen av stiftelsens økonomi spesielt.

 Økonomi

SKUP har en god økonomi ved inngangen til programperioden. Egenkapitalen gir stiftelsen økonomisk trygghet som er nødvendig for å opprettholde en konferanse med høy faglig kvalitet og et sekretariat.

Styret har et særskilt ansvar for å sikre at midlene kommer stiftelsens formål til gode.

Prisen for deltakelse på konferansen skal holdes på et ansvarlig nivå og ta utgangspunkt i det generelle prisnivået. Styrets skal bare unntaksvis honorere utenlandske foredragsholdere for deltakelse på konferansen. Norske forelesere fra pressens egne rekker skal få dekket konferansedeltakelse og øvrige utgifter fra arbeidsgiver.