Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse

DATASKUP 26. OKTOBER 2024

2024/10/26 09:30:00
Countdown placeholder
Nedtelling

Regler for innsending av metoderapport

Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse deler ut to priser: SKUP-prisen og Data-SKUP-prisen.

Her har vi samlet all informasjon du trenger for å være med å konkurrere om prisene.

De to prisene har ulike statutter. Trykk på lenken nedenfor for å lese dem:

Statutter for SKUP-prisen. SKUP-juryen har i tillegg utviklet et sett kriterier de vurderer etter. Her finner du kriteriene.

Statutter for Data-SKUP-prisen

Begge prisene stiller to krav:

1. Det må skrives en metoderapport som beskriver arbeidet som er gjort.

2. Arbeidet må være publisert i kalenderåret før prisen skal deles ut. Unntaket er hvis det har skjedd en utvikling dette året som dokumenterer verdien av tidligere publiserte arbeider.

Hvem kan nominere kandidater?

Alle kan nominere kandidater til prisene. Men uansett hvem som sender inn forslag, må forslagsstiller eller de journalistene som står bak arbeidet, sørge for dokumentasjon av arbeidet i en metoderapport som skal vurderes av juryen.

Rapporten må være prissekretariatet i hende innen fristen som oppgis på skup.no. Det gis normalt ikke fristutsettelse.

Krav til metoderapporten
Metoderapporten skal skrives av de(n) som står bak arbeidet.

* Metoderapporter til SKUP-prisen skal ikke overstige 20 A4-sider

* Metoderapporter til Data-SKUP-prisen skal ikke overstige 10 A4-sider

I tillegg kommer vedlegg og kopier som organiseres på en ryddig måte.

Rapporten skal skrives med normal linjeavstand, minimum 12-punkt skrift og normal marg.

Metoderapporter som overstiger den oppgitte lengdebegrensningen vil ikke bli vurdert av juryen.

a) Digital levering
Metoderapporten, med alle vedlegg/kopier av det publiserte materialet leveres digitalt, i PDF eller Word-format. Rapporten kan henvise til publisert materiale i form av lenker. Rapportskriveren må da sikre seg at lenkene er gyldige i hele juryeringsperioden.

Den elektroniske rapporten, med vedlegg/kopier leveres på www.skup.no.

b) Metoderapport

Metoderapporten skal skrives av de(n) som står bak arbeidet. Tenk at dine kolleger skal lære av din metode. Rapporten må inneholde følgende:

1. Navn på journalist(ene) som har gjort jobben og for hvilken redaksjon.

2. Tittel på prosjektet

3. Metode

Her beskriver dere hvordan arbeidet kom i gang og hvordan det ble utviklet og organisert. Redegjør grundig for bruk av metoder, spesielle problemstillinger dere har støtt på, kildevalg og kildekritikk. Vi krever ikke at du røper eventuelle kilder som er lovet kildevern. Beskriv også hva som er reelt nytt i sakene og hvilke konsekvenser de har fått.

4. Vedlegg:
Fullstendig liste over samlet publisering med tittel, dato og medium skal være vedlagt. Øvrige valgfrie vedlegg skal være relevant for, men ikke en avgjørende del av metoderapporten.

5. Sted og dato.

Publisering av metoderapporter
Metoderapporten vil bli publisert i sin helhet på SKUPs nettsider. Rapportskriveren må derfor ta hensyn til dette ved omtale av personer og saksforhold i utformingen av rapporten.

SKUPs metoderapporter er en viktig del av norsk pressehistorie og en verdifull kilde til forskning. Metoderapportene er historiske dokumenter som skal foreligge på www.skup.no i den form de ble vurdert av juryen.

Det vil bare i helt spesielle unntakstilfeller kunne bli redigert i rapportene etter at de er publisert. En evnt. redigering i publiserte rapporter kan kun gjøres av styret i SKUP og dersom styret finner det nødvendig.

Vær særlig oppmerksom på følgende:
* Metoderapportene publiseres i sin helhet på SKUPs nettsider og blir liggende permanent tilgjengelig. Rapportskriveren er juridisk og etisk ansvarlig for innholdet i rapporten.

* Vær særlig oppmerksom på bruk av opplysninger som ikke tidligere er publisert i forbindelse med saken og om publisering av dette normalt ville utløse krav til samtidig imøtegåelse.

* Ta hensyn til merbelastningen omtale i metoderapporten kan ha for de omtalte og deres nærmeste. Vurder om navngivning av personer, bedrifter eller organisasjoner er nødvendig for å forstå det metodiske arbeidet. Vurder om navngivning kan føres som et vedlegg til rapporten.