Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse

SKUP STARTER OM

2020/03/27 16:00:00
Countdown placeholder
test

SKUPs vedtekter

§ 1 Navn
Stiftelsens navn er Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse (S•K•U•P).

§ 2 Formål
Stiftelsens formål er å inspirere til undersøkende journalistikk i redaksjonene. Dette skjer primært på fire måter:

- Ved å sørge for at det minst en gang i året holdes et landsomfattende seminar om undersøkende journalistikk.
- Ved å sørge for et godt nettsted for dokumentasjon og debatt om undersøkende journalistikk.
- Ved å sørge for at det beste undersøkende journalist-prosjektet hvert år blir premiert.
- Ved å fremme samarbeide mellom journalister i Norge og internasjonalt.

§ 3 Verneting
Stiftelsen har sete i Oslo.

§ 4 Grunnkapitalen
Stiftelsen er etablert ved at kroner 20.000 som stammer fra S•K•U•P-seminaret 1990 er overført til stiftelsen.

§ 5 Finansiering
SKUP-arrangementer skal i hovedsak finansieres av fag og 1)bransje. Eventuelle bidrag utenfra må primært komme fra kilder som ikke gir bindinger og som kan være en belastning på bevegelsen, faget, yrket eller mediebransjen.

§ 6 Årsmøtet
Årsmøtet holdes hvert år i forbindelse med det landsomfattende seminar om undersøkende journalistikk.
Årsberetningen og revidert regnskap, eventuelle forslag til behandling på årsmøtet, og dagsorden, skal være lagt ut på SKUPs hjemmesider senest tre uker før årsmøtet holdes.
Stemmeberettighet på årsmøtet er alle deltakere på seminaret som er berettiget til medlemsskap i Norsk Journalistlag (NJ) eller Norsk Redaktørforening (NR). Valgbare er personer som er berettiget til medlemskap i NJ eller NR.
Årsmøtet skal behandle
1)    Årsberetning og regnskap
2)    Eventuelle forslag til årsmøtet
3)    Valg av styre, råd, kontrollkomité og valgkomité, samt revisor, etter innstilling fra valgkomiteen.

§ 7 Stiftelsens organer
a)    Styret skal ha minst seks kvinnelige og minst seks mannlige medlemmer. Både arbeidsledere og reportere bør være representert i styret. Blant de 15 velger årsmøtet styrets leder, nestleder og økonomileder separat. Valget på leder, nestleder og økonomileder foretas årlig. For øvrige styremedlemmer er valgperioden toårlig, fordelt slik at halvparten står på valg hvert år.Dersom noen av styrets medlemmer trekker seg i årsmøteperioden, skal SKUPs Råd foreta suppleringsvalg etter innstilling fra valgkomiteen. Suppleanten inngår for avtroppende styremedlems gjenstående valgperiode.

b)    SKUPs råd skal bestå av ni personer. Rådet skal ha minst fire kvinnelig og minst fire mannlige medlemmer. Blant de ni velger årsmøtet rådets leder og nestleder ved separate valg årlig. For øvrige medlemmer er valgperioden to år, fordelt slik at halvparten står på valg hvert år.
I tillegg til de ni ordinære medlemmene i rådet, velges det to vararepresentanter. Disse trer inn i rådet dersom noen av de faste medlemmene fratrer i løpet av årsmøteperioden.

c)   Kontrollkomiteen består av tre medlemmer. Begge kjønn skal være representert. Komiteens leder velges årlig, separat blant de tre. For de øvrige medlemmer er valgperioden to år, fordelt slik at halvparten står på valg hvert år

d)    Valgkomiteen består av tre medlemmer. Begge kjønn skal være representert. Komiteens leder velges årlig, separat blant de tre. For de øvrige medlemmer er valgperioden to år, fordelt slik at halvparten står på valg hvert år.

Dersom noen av kontroll- eller valgkomiteens medlemmer trekker seg i årsmøteperioden, skal SKUPs råd foreta suppleringsvalg.

§ 8 Styrets oppgaver
Styret skal sørge for å gjennomføre de årlige oppgaver som er fastlagt i formålet.
Styret skal sørge for at det blir ført regnskap over stiftelsens eiendeler og gjeld, og dens inntekter og utgifter. Regnskapet skal følge kalenderåret og skal avsluttes senest to måneder etter årets utgang.
Juryen som skal bedømme arbeider til SKUP-prisen utpekes av SKUP-styret. Styret skal innhente forslag til jurymedlemmer fra NJ og NR.
Som styrets vedtak gjelder det som flertallet av de møtende har stemt for. Ved stemmelikhet gjelder det som lederen har stemt for. Er styrets leder ikke til stede, gjelder det som møtelederen har stemt for.

§ 9 Rådets oppgaver
Rådet skal gi råd til styret og for øvrig arbeide til beste for SKUPs formål.

§ 10 Kontrollutvalgets oppgaver
Kontrollutvalget skal fortløpende få tilsendt dokumenter som behandles av styret, referat fra styremøter og regnskapsrapporter. Årsberetning og – regnskap skal sendes kontrollutvalget snarest og senest tre uker før årsmøtet. Kontrollutvalget skal drive etterkontroll av styrets arbeid. Utvalget avgir til årsmøtet en egen årsrapport om styrets arbeid sett i forhold til SKUPs vedtekter og statutter generelt, og forvaltningen av stiftelsens økonomi spesielt.

§ 11 Vedtektsforandringer
Forandringer i eller tillegg til vedtektene kan bare skje på ordinært årsmøte i tilknytning til et åpent, landsomfattende seminar. Vedtaket må fattes med 3/4 flertall. Endringene trer i kraft umiddelbart.

§ 12 Oppløsning mm
Stiftelsen kan oppløses i den utstrekning dette følger av stiftelsesloven. Stiftelsens midler tilfaller i så fall Institutt for Journalistikk.

(Sist endret 15/3-2013)
Stiftelsens_vedtekter