Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse

SKUP 12-14. APRIL 2024

2024/04/12 16:00:00
Countdown placeholder
Nedtelling

SKUPs vedtekter

§ 1 Navn
Stiftelsens navn er Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse (SKUP).

§2 Formål
SKUPs formål er å inspirere til og styrke kritisk og undersøkende journalistikk. For å ivareta dette formålet, er
SKUPs hovedoppgaver å:
● Arrangere konferanser om undersøkende journalistikk.
● Dele ut priser for de beste journalistiske arbeidene innenfor feltet.
● Legge til rette for deling av kompetanse og dokumentasjon av journalistisk metode.
● Fremme internasjonalt engasjement og samarbeid om undersøkende journalistikk.

§ 3 Verneting
Stiftelsen har sete i Oslo.

§ 4 Grunnkapitalen
Stiftelsen er etablert ved at kroner 20.000 som stammer fra SKUP-seminaret 1990 er overført til stiftelsen.

§5 Finansiering
SKUP finansieres gjennom deltakeravgifter og bidrag fra pressen og deres organer. Styret kan søke bidrag fra andre
kilder, såfremt det ikke skaper uheldige bindinger.

§ 6 Årsmøtet
Årsmøtet i SKUP avholdes årlig, i forkant av SKUP-konferansen. Sakspapirer til behandling på årsmøtet skal gjøres kjent senest en uke før årsmøtet. Årsmøtet i SKUP er åpent. Talerett og stemmerett har de som er registrert på konferansen og som er berettiget til medlemskap i Norsk Journalistlag eller Norsk Redaktørforening. Valgbare til SKUPs organer er personer som er berettiget til medlemskap i NJ eller NR. Innkomne forslag til behandling må være styret i hende minst fire uker før årsmøtet.
Årsmøtet skal:
● Konstituere møtet og velge ordstyrer og referent.
● Godkjenne innkalling og dagsorden.
● Velge tellekorps og protokollunderskrivere.
● Behandle styrets beretning.
● Godkjenne regnskap.
● Behandle kontrollutvalgets rapport.
● Velge styre, råd, kontrollutvalg, revisor og valgkomité.
● Behandle innkomne forslag til årsmøtet.

§ 7 Ekstraordinært årsmøte
Ekstraordinært årsmøte holdes når styret og/eller rådet finner det nødvendig. Innkalling skal skje med minst tre ukers varsel. På det ekstraordinære årsmøtet behandles kun den eller de saker som er grunnlag for innkallingen.

§ 8 Styret
Styret skal bestå av 15 personer. Styret skal gjenspeile mangfoldet i pressen, herunder medietype, kjønn og geografi. Styrets leder, nestleder og økonomiansvarlig velges årlig. Øvrige styremedlemmer velges for to år, slik at seks styremedlemmer er på valg hvert år. Dersom noen av styrets medlemmer trekker seg i perioden, skal SKUPs råd foreta suppleringsvalg etter innstilling fra valgkomitéen. Suppleanten inngår for avtroppet styremedlems gjenstående
valgperiode.

§ 9: Styrets oppgaver
Styret har ansvaret for å ivareta SKUPs formål og drift, herunder:
● Arrangere konferanser og andre tiltak i tråd med formålet.
● Vedta budsjetter og handlingsplaner.
● Sørge for god økonomikontroll og regnskapsførsel.
● Ha ansvar for SKUPs internasjonale engasjement.
● Velge juryer til SKUPs priser.
● Ved behov utarbeide forslag til nye statutter for SKUPs priser. Slike skal legges frem for årsmøtet til behandling.
● Ansette og ha arbeidsgiveransvaret for daglig leder.

Ved avstemninger kreves det simpelt flertall. Ved stemmelikhet har møteleder dobbeltstemme.

§ 10 Rådet
SKUPs råd skal bestå av ni representanter, samt to varamedlemmer. Rådet består av representanter for presseorganisasjoner, redaktører og journalister. Rådets sammensetning skal hensynta mangfoldet i bransjen,
herunder medietype, organisasjonstilknytning, kjønn og geografi. Rådets medlemmer velges for to år, slik at cirka halvparten er på valg hvert år. Leder og nestleder i rådet velges separat.

§ 11 Rådets oppgaver
Rådet skal gi råd til styret og for øvrig arbeide til beste for SKUPs formål. Rådet skal innstille til valgkomité for
årsmøtet i SKUP. Dersom styremedlemmer, medlemmer i kontrollutvalget eller valgkomitéen trekker seg i perioden, skal rådet foreta suppleringsvalg. Rådet skal ha minst ett årlig møte med styret, som styret tar initiativet til.

§ 12 Kontrollutvalget
Kontrollutvalget består av tre medlemmer, herunder leder. Begge kjønn skal være representert. Valgperioden er to år, fordelt slik at noen er på valg hvert år. Leder velges separat.

§ 13 Kontrollutvalgets oppgaver
Kontrollutvalget skal drive etterkontroll av styrets arbeid. Utvalget avgir til årsmøtet en årsrapport om styrets arbeid, med
grunnlag i SKUPs vedtekter, årsmøtevedtak og forvaltningen av SKUPs økonomi. Kontrollutvalget skal fortløpende få
tilsendt saksdokumenter som behandles av styret, samt referater fra styremøter og regnskapsrapporter. Styrets beretning og regnskap skal sendes kontrollutvalget snarest, og senest to uker før årsmøtet.

§14 Valgkomitéen
Valgkomitéen består av tre medlemmer, herunder leder. Begge kjønn skal være representert. Valgperioden er to år, fordelt slik at noen er på valg hvert år. Leder velges separat.

§ 15 Valgkomitéens oppgaver
Valgkomitéen skal legge frem innstilling til årsmøtet til valg av SKUPs styre, råd, kontrollutvalg og revisor.

§16 Vedtektsendringer
Endringer i vedtektene kan bare skje på ordinært årsmøte. Vedtak krever mer enn 3/4 flertall. Endringene trer i kraft umiddelbart.

§ 17 Oppløsning mm
Stiftelsen kan oppløses i den utstrekning dette følger av stiftelsesloven. Stiftelsens midler tilfaller i så fall Institutt for
Journalistikk.

(Sist endret 29. mars 2019)

Stiftelsens_vedtekter